• Školní řád

   • Jak se správně chováme ve škole

   • Školní řád

    Dodatek č. 1 školního řádu

    Dodatek č. 2 školního řádu

    Dodatek č. 3 školního řádu

    Dodatek č. 4 školního řádu

    Dodatek č. 5 školního řádu

     

    Jak se správně chováme ve škole

     

    Školní řád – výtah pro žáky
    platný od 1. 9. 2023

     

    Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy, umíme poprosit a poděkovat, jsme k sobě navzájem ohleduplní.

     

    Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy.

     

    Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme.

     

    Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy ( učebny, WC, tělocvičny, hřiště, zahrada, … ), neničíme vybavení školy.

      

    Vyučování nerušíme mobilními telefony – telefony jsou po dobu pobytu ve škole vypnuté, používáme je jen v nutných případech (např. komunikace s rodiči). Nepořizujeme ani nezveřejňujeme obrazové a zvukové záznamy z činností konaných školou.

     

    Během vyučování i přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.

     

    Každý úraz, ztrátu cenné věci, závadu a další důležité skutečnosti oznamujeme učiteli, který je nablízku.

     

    Neopouštíme školu během vyučování bez povolení, které nám vydá třídní učitel.

     

    Polední přestávku trávíme ve školní družině nebo v klubovně. S písemným souhlasem rodičů, můžeme v době polední přestávky opustit školu.

     

    Víme, že platný školní řád v plném znění je zveřejněn na webových stránkách naší školy a je pro nás závazný.

     

     

    V Jindřichově Hradci dne 1.9.2023                                                             Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy