• Školní řád

   • Jak se správně chováme ve škole

   • Školní řád

    Dodatek č.1 školního řádu

    Školní řád - výtah pro žáky
    platný od 1.9.2015

    Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy, umíme poprosit a poděkovat, jsme
    k sobě navzájem ohleduplní.

    Dbáme pokynů učitelů i dalších pracovníků školy.

    Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šaten, které si zamykáme.

    Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy (učebny, WC, tělocvičny, hřiště, zahrada, …), neničíme vybavení školy.
     
    Vyučování nerušíme mobilními telefony (telefonování, zvonění, SMS zprávy), nepořizujeme ani nezveřejňujeme obrazové a zvukové záznamy z činností konaných školou.

    Během vyučování i přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.

    Každý úraz, ztrátu cenné věci, závadu a další důležité skutečnosti oznamujeme učiteli, který je nablízku.

    Neopouštíme školu během vyučování bez povolení, které nám vydá třídní učitel.

    Polední přestávku trávíme ve školní družině nebo v klubovně. S písemným souhlasem rodičů můžeme v době polední přestávky opustit školu.

    Víme, že platný školní řád v plném znění je zveřejněn na webových stránkách naší školy a je pro nás závazný.