• Novinky

      • Pravidla pro přítomnost žáků 6., 7. a 8. ročníku v době od 8. 6. do 30. 6. 2020

       Následující informace mají zatím charakter předpokládaných aktivit. Konečná podoba organizace červnového otevření škol záleží na počtu přihlášených žáků a také na pokynech MŠMT, které jsou pro nás závazné.

       Čas, který stráví společně žáci s učiteli, bychom rádi naplnili konzultacemi ve vybraných předmětech. Konzultace plánujeme na 2 - 4 dny v týdnu.

       • Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
       • Nadále pokračuje distanční vzdělávání.
       • Přítomný může být pouze ten žák, jehož rodiče vyplní a podepíší čestné prohlášení a přihlášku.
       • Abychom mohli připravit rozpis konzultací, žádáme rodiče, aby přihlášku odevzdali ve škole do 2. 6. 2020 do 12:00.
       • Přihlášku a čestné prohlášení můžete stáhnout ZDE, v písemné podobě je k dispozici v sekretariátu školy.
       • Přihlášku a čestné prohlášení můžete doručit emailem – sperlova@4zsjh.cz, osobně, poštou.
       • Při doručení emailem přinese žák originál s podpisem rodiče dne 8. 6. 2020 do školy.

       Dodržte prosím určené termíny.

       • Počet dnů v týdnu pro konzultace bude stanoven podle počtu přihlášených žáků a podle počtu skupin.
       • První konzultační den se uskuteční dne 8. 6. 2020
       • Nejdéle 5. 6. 2020 bude na webových stránkách školy zveřejněn počet skupin a program konzultací pro jednotlivé skupiny.

       Předpokládaná organizace dne ve škole

       • 7:30-8:00 příchod do školy, vstup do šaten, žáci se přezují a odcházejí do určených tříd.
       • Konec aktivity ve 13:00.
       • Žáci mohou obědvat ve školní stravovně.
       • Přihlásit oběd je nutné do 5. 6. do 10:00 (Strava.cz, telefonicky – 384 323332).
       • Skupině žáků bude určena jedna učebna.
       • Předpokládaná náplň dne – třídnická hodina a konzultační hodiny – český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, případně další předměty.
       • Vyučující 2. stupně se mohou u skupin žáků střídat.
       • Žáci přichází do školy s 2 rouškami a pytlíkem (krabičkou) na uložení použité roušky.
       • Škola má pro žáky připravené ochranné štíty.
       • Ve škole budou dodržována všechna hygienická opatření.
     • Dnes se otevřela naše škola žákům prvního stupně
      • Dnes se otevřela naše škola žákům prvního stupně

       25. 5. 2020

       Dnes se otevřela naše škola žákům prvního stupně.

       Do školy přišlo 89 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 skupin.

       Práce v dětských skupinách je rozdělena do dvou bloků – dopoledního a odpoledního.

       Distanční výuka žáků pokračuje. Žáci přítomní ve škole plní zadané úkoly spolu s učitelkami, asistentkami pedagoga a vychovatelkami.

       V době od 11:00 do 12.30 obědvají žáci po jednotlivých skupinách ve školní jídelně.

       Po celou dobu pobytu žáků ve škole jsou dodržována všechna hygienická opatření.

      • Provoz školy od 25. 5. 2020 – dětské skupiny(DS) pro žáky 1. stupně ZŠ

       Vypracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR - zde

       1. Provoz DS v pracovní dny 8:00 - 16:00, učebny školy.
       2. Škola bude otevřena od 7:30, žáci budou vstupovat do školy jednotlivě.
       3. Žáci si přinesou 2 roušky + igelitový sáček (plastovou uzavíratelnou krabičku) na použitou roušku.
       4. Ve škole budou žáci používat při práci v DS plastový ochranný štít. Štíty a jejich dezinfekci zajistí škola.
       5. V době od 25. 5. 2020 bude jídelna připravovat obědy. Obědy budou vydávány od 10:30 do 12:30. 
       6. Oběd přihlaste od 18.-5. do 21.5. (14:00) – Strava.cz nebo telefonem 384 323332.
       7. Pro účast dítěte v DS musí zákonný zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení s přihláškou dítěte do DS - Přihláška, čestné prohlášení.
       8. Denní činnost DS je rozdělena do dvou částí – dopolední ( 8:00- 12:30) a odpolední (12:30-16:00). Děti budou do skupin rozdělovány podle účasti v činnosti DS, ne vždy podle tříd a ročníků.
       9. Toto prohlášení a přihlášku je nutné odevzdat do školy do 18. 5. 2020 (mailem, osobně). Při doručení emailem přinese žák podepsaný originál 25. 5. 2020.
       10. Odchod dítěte ze školní skupiny v odpolední části bude možný v těchto časech - 14:00, 15:00, 16:00.